Klasični pristop

Družba je usposobljena za opravljanje računovodskih storitev za gospodarske subjekte, ki delujejo bodisi kot proizvodne, trgovske ali storitvene družbe. Med obstoječimi poslovnimi partnerji so tudi družbe, katerih ustanovitelji so tuje pravne ali fizične osebe, tako da se  izdelujejo računovodski izkazi , bodisi v angleškem ali nemškem jeziku.  V naš krog poslovnih partnerjev poleg samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb sodijo tudi javni in zasebni zavodi, proračunski uporabniki, zbornice ter društva.

Med našimi naročniki so tudi srednje  družbe, za katere v skladu z ZGD-jem izdelamo letno poročilo, ki je predmet revidiranja, ter sodelujemo v revizijskem postopku.