Klasični pristop

Družba je usposobljena za opravljanje računovodskih storitev za gospodarske subjekte, ki delujejo bodisi kot proizvodne, trgovske ali storitvene družbe. Med obstoječimi poslovnimi partnerji so tudi družbe, katerih ustanovitelji so tuje pravne ali fizične osebe, tako da se  izdelujejo računovodski izkazi , bodisi v angleškem ali nemškem jeziku.  V naš krog poslovnih partnerjev poleg samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb sodijo tudi javni in zasebni zavodi, proračunski uporabniki, zbornice ter društva.

Med našimi naročniki so tudi srednje  družbe, za katere v skladu z ZGD-jem izdelamo letno poročilo, ki je predmet revidiranja, ter sodelujemo v revizijskem postopku.

E-računovodstvo

Uvedba e-računovodstva pa omogoča, da se z odkupom dela informacijskega sistema Galaxy, to je  modula izdanih in prejetih računov, pri samem naročniku zagotovi analitična evidenca kupcev in dobaviteljev, ki je ažurna, prav tako se vsak dokument obdela samo enkrat. Z izdajo računa si naročnik zagotovi podatek za svojo analitično evidenco kupcev, z vnosom prejetega računa pa se prav tako zagotovi podatek za analitično evidenco dobaviteljev ter izdela e-plačilni nalog z direktnim prenosom v spletno bančno bazo. Naročnik si na ta način pridobi ažurne podatke o stanju odprtih postavk , kar pomeni, da odpadejo ročne evidence.

Naročnik v skladu z dinamiko, ki jo dogovori s svojim računovodjem, izvaja izvoz prejetih, izdanih računov, bančnih izpiskov ter ostalih baz podatkov po e-pošti,  ali pa ta prenos izvaja sam računovodja s pomočjo vzpostavljene povezave med strežnikom naročnika ter strežnikom Dafin. Tako računovodja ne izgublja časa s ponovnim vnosom podatkov iz knjigovodskih listin, temveč se posveti le knjiženju, vodenju davčnih evidenc, pripravi analiz, izdelavi mesečnih bilanc ter nudenju svetovalnih storitev.

V skladu z dogovorom z naročnikom in  IT strokovnjakom pa lahko ustvarimo pogoje za izvoz računovodskih baz podatkov iz naročnikovega obstoječega programa v našo bazo GK-klient.

Povezava obeh strežnikov naročniku omogoča, da on-line 24 ur dnevno lahko dostopa do računovodskih podatkov. Razvitost e-računovodstva je tako povsem odvisna od informacijske podpore in tehnične opremljenosti samega naročnika. Naš cilj pa je vzpostaviti  čim višjo  stopnjo brezpapirnega poslovanja, tako da naročnike vzpodbujamo tudi za e-arhiviranje svojih dokumentov, v zadnjem času pa za pristop k projektu e-računi.  Razvijanje tega nivoja delovanja nam omogoča tudi sodelovanje z družbo Vibor d.o.o. iz Ljubljane, ki nastopa na trgu kot pomemben ponudnik računalniških rešitev s področja brezpapirnega poslovanja in e-arhiviranja.

Možne oblike sodelovanja

Razvijamo več oblik sodelovanja, vsakič se prilagodimo potrebam naročnika, od opravljanja računovodske funkcije v celoti, do izvajanja le določenih segmentov (npr.: obračun plač, ali le kot svetovalci naročnikovemu računovodskemu kadru, ali pa prevzamemo le sestavo medletnih ter letnih izkazov in drugih poročil, predvsem z davčnega področja). Storitve lahko izvajamo tudi na sedežu naročnika, bodisi ob uporabi vašega informacijskega sistema, ali ob uporabi našega programa, nameščenega na vašem strežniku, lahko pa tudi dostopamo do našega strežnika.

Zaposleni v družbi DAFIN so usposobljeni tudi za uporabo računovodskih programov VASCO in Datalab PANTHEON, kar omogoča, da se vključijo kot svetovalci naročnikovemu lastnemu računovodskemu oddelku. Izvajajo določene segmente knjiženja, izdelujejo obračune DDV, izkaze, obračun davka od dohodkov pravnih oseb ter ostala poročila.

Družba razvija tudi dodatne oblike sodelovanja z naročniki na področju računovodskega predračunavanja, analiziranja, sodelovanja pri pripravi poslovnih načrtov, pripravi podatkov kot sestavnih delov razpisne dokumentacije.

Pogodbena cena

Na osnovi povpraševanja, kjer so zbrani temeljni podatki za sestavo ponudbe, ter na osnovi informacij pridobljenih na informativnem sestanku, kjer se spoznamo z vašo dejavnostjo, sestavimo ponudbo pogodbene cene. V ponudbi izhajamo iz veljavne računovodske tarife, določene z strani Združenja računovodskih servisov pri GZS, ki jo ustrezno prilagodimo obsegu storitev, dejavnosti, razvitosti sodelovanja z vami, predvsem z vidika stopnje razvitosti e-računovodstva in nivoja delitve del s področja zajemanja podatkov. Ko je pogodbena vrednost usklajena in potrjena z vaše strani, pristopimo k podpisu pogodbe, ter vam izročimo kopijo zavarovalne police za odškodninsko odgovornost ter natančno določimo metode in postopke sodelovanja ter ročnost posameznih opravil.

 

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

 

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist
Družbeno aktivna:

 


This will close in 0 seconds

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist

Družbeno aktivna:

  • Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( od leta 2014 aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
  • Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( od leta 2018 aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
  • Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
  • Trenutno članica UO Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
  • Ljubiteljica narave in gibanja, kar se prepričate na spletni strani www.hikr.si.
  • Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn, tako , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.