Davčno svetovanje

Strateški cilj družbe Dafin je , da se uveljavi kot pisarna za davčno svetovanje, kar pomeni, da nameravamo intenzivirati opravljanje storitev  ostalim družbam in samostojnim podjetnikom, ki si poslovne knjige vodijo sami,  ali imajo zaposlenega lastnega računovodjo. Naročniki si z  pravočasnim in strokovno izvedenim davčnim svetovanjem lahko ustvarite davčni prihranek in optimirate svoje davčne obveznosti. Pomen davčnega svetovanja pa vse bolj povečuje nenehno  uvajanje sprememb na področju davčne zakonodaje, predvsem davka na dodano vrednost, davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine ter prispevkov.

Davčno svetovanje zajema predvsem:

 • obračun davka od dohodka pravnih oseb in davčnih odtegljajev
 • obračun DDV-ja  in drugih prometnih davkov
 • obračun akontacije dohodnine iz naslova prejemkov fizičnih oseb ter drugih vrst davčnih odtegljajev ter davčnih bremen
 • priprava ugovorov na informativni izračun dohodnine
 • izdelava napovedi fizičnih oseb: za odmero davka iz kapitalskih dobičkov ( doseženih pri odsvojitvi nepremičnin, vrednostnih papirjev ter kapitalskih deležev ) ter  za odmero davka iz naslova medletnih dohodkov
 • uveljavljanje davčnih olajšav pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
 • izdelava dokumentacije za dokazovanje transfernih cen
 • projekcije davčnih obračunov (davčno načrtovanje) ter izbira metod optimiranja davčne osnove na osnovi spoštovanja zakonitosti s področja materialnega in procesnega prava
 • zastopanje v postopkih davčnega nadzora kot pooblaščenec inšpiciranega subjekta
 • sodelovanje v pripravi pripomb na inšpekcijski zapisnik in pripravi pritožbe na drugostopenjski organ (Ministrstvo za finance)
 • svetovanje na področju  izbire najprimernejše pravno-organizacijske oblike  ter na področju statusnega preoblikovanja  obstoječih subjektov, tako z računovodskega, kot tudi davčnega vidika

Smernice o plačevanju storitev davčnega svetovanja

 1. Določila teh směrnic so namenjena članom Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (v nadaljevanju davčne svetovalce) pri obračunavanju in vrednotenju storitev strokovnega svetovanja davčnim zavezancem in drugim strankam. Vsebinska določila teh smernic so okvirna usmeritev in pomoč pri oblikovanju pogodbeno dogovorjenih finančnih razmerij med stranko in davčnim svetovalcem.
 2. Storitve po teh smernicah se vrednotijo po naslednjih elementih.
  • Porabljeni čas,
  • Dejanska vrednost obravnavanega predmeta
  • Strokovna zahtevnost, odgovornost, posebna specifična znanja in uporaba tujega jezika.
 3. Davčni svetovalec je dolžan pred pričetkom opravljanja davčnega svetovanja obvestiti stranko o cenah in načinu izračunavanja cene za posamezno storitev.
 4. Stranka je dolžna povrniti davčnemu svetovalcu materialne stroške, druge izdatke in potne stroške, ki jih je davčni svetovalec imel pri opravljanju storitev za strank o ali je sredstva zanjo založil, za kar predloži tudi ustrezna dokazila.
 5. Davčni svetovalec se lahko dogovori s stranko za plačilo storitev tudi v pavšalnem znesku, kakor za plačilo po uspehu. V tem primeru je lahko dogovorjen tudi kombinirani sistem, po katerem se osnovna storitev obračunava po dejansko opravljenem času v skladu z urno postavko in se na koncu v primeru za stranko finančno uspešnejšega rezultata opravi poračun razlike. Dogovor naj bi bil vrednostno usklajen s temi smernicami in mora biti sklenjen v pisni obliki.
 6. Primerna višina nagrade za vrednotenje opravljenega davčnega svetovanja po dejansko opravljenih urah znaša najmanj 100 €/ura, za predavanja davčnih svetovalcev na seminarjih ali kongresih pa najmanj 200 €/ura in 300 €/ura za pripravo gradiva (ena avtorska pola). Pri zakupu večjega števila ur v okviru enega predavanja se lahko osnovna urna postavka zniža do 20%.
 7. Primerna višina končne nagrade za uspeh znaša največ do 15% davčnega prihranka.
 8. Za posebno zahtevno davčno svetovanje in opravila ter v primeru uporabe tujega jezika znaša ustrezna nagrada za vrednotenje davčnega svetovanja najmanj 200 €/ura.
 9. Za davčno svetovanje, ki ga je na zahtevo stranke ali zaradi nujnosti zadeve davčni svetovalec dolžan opravljati ob dela prostih dnevih ali ponoči, znaša primerna nagrada najmanj 200 €/ura.
 10. Davek na dodano vrednost ni vračunan v cenah navedenih v teh smernicah.
 11. Za ustrezno vsebinsko tolmačenje ali reševanje nesporazumov je pristojno častno razsodišče Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
 12. Te smernice stopijo v veljavo dan po sprejetju na skupščini ZDSS, to je 14.05.2010 in se objavijo na uradnih spletnih straneh ZDSS.

Moravske toplice, 13.05.2010
ZBORNICA DAVČNIH SVETOVALCEV SLOVENIJE Predsednica, Simona Štravs

 

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

 

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist
Družbeno aktivna:

 


This will close in 0 seconds

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist

Družbeno aktivna:

 • Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( od leta 2014 aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
 • Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( od leta 2018 aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
 • Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
 • Trenutno članica UO Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
 • Ljubiteljica narave in gibanja, kar se prepričate na spletni strani www.hikr.si.
 • Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn, tako , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.